Dodelijke slang

Bungarus candidus

De dodelijke slang van Java: Bungarus candidus (Linnaeus, 1758), Maleise krait. Foto: Wikimedia Commons

Bericht uit het  “Dagblad van Zuidholland en ‘s-Gravenhage” van donderdag, 14 Februarij. No. 38. 1861: Onder de kop Kolonien staat het volgende relaas:

 

“Twee heeren officieren vonden op hunne wandeling eene slang en nadat dezelve bijna doodgeslagen was, gaven zij die aan de heer van Lammeren, officier van gezondheid 3de klasse, alhier in garnizoen, die een vrij aanzienlijke collectie hiervan bezittende, ook deze daaraan willen toevoegen.
Het dier slechts bijna dood zijnde, kwam langzamerhand weder bij en werd nu een voorwerp van meerdere beschouwing.
De heer van Lammeren had de onvoorzigtigheid het dier spelende te tergen en werd door hetzelve in de hand gebeten, waarop men hem den raad gaf, naar spoedige hulp uit te zien, doch deze vertrouwende, dat eene uitzuiging van de wond voldoende was, oordeelde dit overbodig.
Zeer spoedig daarna openbaarden zich de hevigste vergiftigingsverschijnselen met mondklem, in den dood eindigende, vier uren nadat de beet was toegebragt.
De heer van Lammeren had eene groote voorliefde voor zijne slangencollectie en bezat daarvan ook eene groote verzameling op liquor en een acht à tiental levend in een kist, waarmede hij voortdurend aardigheden vertoonde, niettegenstaande door zijne kameraden op het gevaar daarvan was gewezen.
De slang, welke hem de doodende wond toebragt, was eene oeler welang, en wordt nu in leven gehouden, ten einde daarmede op dieren proeven te nemen aangaande de uitwerkselen van den zoo befaamden Rhinoceroshoorn.
Volgens zeggen, zijn hier proeven genomen met de slang, die den heer v. L. den doodelijken beet heeft toegebragt. Een hond werd in eene kist, waarin zich de slang bevond, gedaan; daar de slang echter niet door den hond werd aangevallen en ook niet getergd werd, zoo heeft zij den hond ook niet gebeten. Des anderendaags heeft men een kip erbij gebragt; de slang getergd en door de kip gepikt wordende, bragt haar al spoedig een beet toe, met dat gevolg, dat een en een halve minuut daarna de kip reeds dood was. Hieruit kan men zich een denkbeeld vormen van de spoedige en verschrikkelijke uitwerking van dat venijn. Deze soort slangen Oeler Wellang staat ook bij den Inlander als Radja darie Oeler, zijnde bij hen geen middel bekend tegen den beet dier slang, die altijd doodelijk zou zijn.”

99761a 99761d

In de collectie van het Museon vonden we deze pot. De dood van de heer van Lammeren door de beet van deze slang staat op het etiket op de pot. Het bericht in de krant over dit voorval waaruit wij veel meer informatie kregen is pas kort geleden door ons gevonden (met dank aan collega Frits van Rhijn, afdeling Collecties van het Museon). Het geeft de slang, een Maleise Krait, Bungarus candidus, een bijzondere lading.
 

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *